Life in Athens (text only)

Cover crop

Life in Athens (1)

‛η τε Αγαπη και η Χενια εξηλθον εκ του οικου και εις την αγοραν ηλθον. προσειπον δε τας φιλας και εζητησαν ιχθυν επι το δειπνον. και δη ‛η της Αγαπης αδελφη προσηλθε μετα του νηπιου. ‛ο δε ανηρ ‛ο της αδελφης απεθανε τη˛ ναυαγια˛, εκ τωνδε τω˛ θειω˛ συνω˛κησε.

εξηλθον – went out
προσειπον – spoke to
εζητησαν – looked for
‛ο ιχθυς – fish
επι το δειπνον – for dinner
‛η αδελφη – sister
‛ο νηπιος – baby (boy)
απεθανε – died
‛η ναυαγια – shipwreck
εκ τωνδε – therefore
‛ο θειος – uncle
συνω˛κησε – lived with

Life in Athens (2)

‛η τε Αγαπη και ‛η αδελφη ηλθον εις την ‛εορτην. εθεραπευον δη την Δημητερα. επειτα δε ελουσαν και ηλθον εις την χωραν την εγγυς της πυκνος. τη˛ μεν δευτερα˛ ‛ημερα˛ ουκ ησθιον, τη˛ δε τριτη˛ ‛ημερα˛ εθυον τε και ησθιον τους χοιρους.

εθεραπευον – honoured
ελουσαν – washed
‛η χωρα – place, space
εγγυς της πυκνος – near the Pnyx
τη˛ μεν δευτερα˛ ‛ημερα˛ – on the second day
ησθιον – ate
τη˛ δε τριτη˛ ‛ημερα˛ – but on the third day
εθυον – sacrificed
‛ο χοιρος – piglet

Life in Athens (3)

‛ο δε Θεοδωρος ηλθε εις την παλαιστραν μετα των φιλων. εν τη˛ παλαιστρα˛ ησαν νεανιαι πολλοι. επαλαιον τε και εβαλλον τον δισκον. ‛ο μεν Σωκρατης και σοφιστης τις εθεωρησαν την επιστημην, ‛ο δε Θεοδωρος ουκ εμαθε. ‛ο γαρ Θεοδωρος και ‛οι φιλοι προκρινουσι την παλην.

‛η παλαιστρα – exercise area; ‛ο νεανιας – young man; επαλαιον – wrestled; εβαλλον – threw; σοφιστης τις – a sophist; εθεωρησαν – discussed; ‛η επιστημη – knowledge; ουκ εμαθε – did not understand; προκρινουσι – prefer; ‛η παλη – wrestling

Life in Athens (4)

‛η δε Χλοη ορθη εστι. αυριον γαρ χωρησει Βραυρωναδε εις την θαλασσαν. ‛η Χλοη εστι τιμια αρκτος. θεραπευσει τε την Αρτεμιδα και λειψει τα δωρα. χορευσει και φορησει τον κροκωτον, και δη κομισει τον φορμισκον τον των συκων. επειτα δε εσται νυμφη.

ορθος – excited
χωρησει Βραυρωναδε – will go to Brauron
‛η θαλασσα – the sea
τιμια αρκτος – honoured ‘little bear’
λειψει – will leave
το δωρον – gift
χορευσει – will dance
φορησει – will wear
‛ο κροκωτος – saffron dress
κομισει – will carry
‛ο φορμισκος – little basket
το συκον – fig
εσται – will be
‛η νυμφη – girl of marriageable age

Life in Athens (5)

‛ο δε Φιλιππος βεβουλευκε συμποσιον αγειν. ‛ο ουν Ξανθιας εφερε κλησεις πηλινας εις φιλοις ‛επτα. επειτα δε ‛ο Φιλιππος εμισθωσατο μαγειρον τε και αυλητριδα. και ‛η Αγαπη το ‛ροδον και τας κλινας εν τω˛ ανδρωνι εκαθιζε. προς δε ‛εσπεραν ‛οι φιλοι ‛ηκουσι.

βεβουλευκε – has decided
αγειν – to hold
‛η κλησις – invitation
πηλινος – clay
‛επτα – seven
εμισθωσατο – hired
‛ο μαγειρος – cook
‛η αυλητρις – flute player
το ‛ροδον – rose
‛η κλινη – couch
‛ο ανδρων – husband’s room
εκαθιζε – set up
προς δε ‛εσπεραν – towards evening

Life in Athens (6)

απο δειπνου ‛οι φιλοι επιον τον οινον. επειτα δε ειπον περι της τε εμποριας και των πολιτικων. ‛οι συμμαχοι ‛οι Μεγαρικοι ηριζον τους Κορινθιους. ‛οι μεν φιλοι ησαν φιλοπολεμοι, ‛ο δε Φιλιππος ουκ ηθελε μαχεσθαι τοις Πελοποννησιοις. απο γαρ των Μηδικων ‛οι ‛Ελληνες αλληλους επολεμησαν. ‛ο δε Φιλιππος την ειρηνην ηθελε.

απο δειπνου – after dinner
επιον – drank
‛η εμπορια – trade
τα πολιτικα – politics
‛οι συμμαχοι – allies
ηριζον – competed with
φιλοπολεμος – in favour of war
μαχεσθαι (+ dative) – to wage war against
απο των Μηδικων – since the Persian wars
αλληλους – each other
επολεμησαν – fought
‛η ειρηνη – peace

Life in Athens (7)

‛ο δε Αργος εθηρευε επι τω˛ Παρνηθω˛ ‛ου ανεμος δη ψυχρος εφερε την οσμην την των δενδρων. ‛οι μεν ανθρωποι ετυπτον την λοχμην ελπιζοντες θηριον ελαυνειν, ελαφος δε μεγας εξαιφνης αποτρεχει. ‛ο δε Αργος εκλαζε και εδιωκε. και δη ‛οι ανθρωποι ετοξευον τον ελαφον. ‛ο δε Φιλιππος εχαιρε τω˛ Αργω˛.

εθηρευε – was hunting
‛ο Παρνης – Parnes (a mountain near Athens)
‛ο ανεμος – wind
ψυχρος – cold
‛η οσμη – scent
τα δενδρα – trees
ετυπτον – were beating
‛η λοχμη – thicket
ελπιζοντες ελαυνειν – hoping to drive out
το θηριον – animal
αποτρεχει – ran out
‛ο ελαφος – deer
εκλαζε – barked
ετοξευον – shot
εχαιρε – was pleased with

Life in Athens (8)

‛ο τε Θεοδωρος και ‛ο Αργος εβαινον εις τον λιμενα. εβαδιζον δε παρα τοις μακροις τειχεσι ‛α μεταξυ της πολεως και του Πειραιως ετειχισθη. μακρα μεν δη ην ‛η ‛οδος ‛ρα˛δια δε. και επι του λιμενος ειδον τας τριηρεις και τας ‛ολκαδας. ‛ο δε Θεοδωρος ηθελε ειναι ναυτης.

‛ο λιμην – harbour
παρα – beside
μακρος – long
το τειχος – wall
‛α – which
μεταξυ (+ genitive) – between
‛ο Πειραιευς – Piraeus (the main harbour of Athens)
ετειχισθη – were built
‛ρα˛διος – easy
‛η τριηρης – trireme
‛η ‛ολκας – merchant ship
ηθελε – wanted
‛ο ναυτης – sailor

Life in Athens (9)

‛ο τε Θεοδωρος και ‛ο Αργος επανηλθον εις τον οικον. ‛η μεν Ξενια επλυνε εν τη˛ αυλη˛, ‛η δε Αγαπη ‛υφηνε και ‛υμνησε εν τω˛ γυναικωνι. και ‛ο Θεοδωρος ηθελησε παιζειν μετα των φιλων. ‛ο μεντοι Αργος εκαθευδε εν τη˛ ‛οδω˛.

επανηλθον – returned
‛ο γυναικων – women’s part of the house
μεντοι – however

Life in Athens (10)

τη˛ δε ‛υστεραια˛ ‛ο Θεοδωρος εφοιτα εις διδασκαλου οικον. εγραφε τε και εμαθε τα του ‛Ομηρου επη τα περι του Πατροκληος. ευ δη ανεγνωκε τα επη. ‛ο ουν διδασκαλος χαιρει.

But when, like a god, you charged at them again, Patroclus, then your fate loomed in sight. For Apollo met you, terrible in combat. Apollo advanced, veiled in a dense mist, invisible to Patroclus in the tumult, stood behind him and struck him on the back with the flat of his hand. The warrior’s vision span as Apollo knocked the helmet from his head, sending it under the horses’ feet with a clang, and the plumes on its crest were streaked with blood and dust. The gods had never allowed it to be fouled till then, that horsehair-plumed helmet which protected the godlike brow and head of Achilles: now Zeus let Hector wear it for a while, since death was nearing him too.

‛ο δε Θεοδωρος απελιπε τον διδασκαλου και προς την Ακροπολιν εβαδιζε. επειτα δε εφοιτα προς το Ασκληπειον ‛ου ευχετο πολλα αγαθα τω˛ φιλω˛. καπρος γαρ ετρωσε τον φιλον. δια χρονου ηλθε εις την παλαιστραν.

τη˛ δε ‛υστεραια˛ – the following day
εφοιτα – went
το επος – word
‛ο Πατροκλος – Patroclus (close friend of Achilles)
ανεγνωκε – read

απελιπε – left
το Ασκληπειον – shrine of Asclepius (god of healing)
ευχετο – prayed for
αγαθος – good
‛ο καπρος – boar
ετρωσε – wounded
δια χρονου – after a while

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s